CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

Ngân hàng Nhà nước: Tiếp tục cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ

Ngày hôm qua, ngày 23/04/2023, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chính thức ban hành Thông tư số 02/2023/TT-NHNN quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ nhằm để hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn.

Nguồn: Tham khảo

Cơ cấu lại thời hạn trả nợ

Thông tư số 02/2023/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 24/04/2023, quy định về việc tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ để hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và khách hàng gặp khó khăn trả nợ vay phục vụ nhu cầu đời sống, tiêu dùng.

Theo đó, TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được xem xét quyết định cơ cấu lại thời hạn trả nợ với số dư nợ gốc và/hoặc lãi của khoản nợ trên cơ sở đề nghị của khách hàng, khả năng tài chính của TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Đồng thời cần phải đáp ứng được các quy định. Dư nợ gốc phát sinh trước ngày Thông tư này có hiệu lực và từ hoạt động cho vay, cho thuê tài chính. Phát sinh nghĩa vụ trả nợ gốc và/hoặc lãi trong thời gian từ ngày Thông tư này có hiệu lực tới hết ngày 30/06/2024.

Số dư nợ của khoản nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ còn trong hạn hoặc quá hạn tới 10 ngày kể từ ngày đến hạn thanh toán, thời hạn trả nợ theo hợp đồng, thoả thuận.

Được TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đánh giá khách hàng đa số không có khả năng trả nợ đúng hạn nợ gốc và/hoặc lãi theo hợp đồng, thoả thuận do doanh thu, thu nhập sụt giảm so với doanh thu, thu nhập tại phương án trả nợ gốc và/hoặc lãi theo hợp đồng, thoả thuận.

Khách hàng được TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đánh giá rằng có khả năng trả nợ đầy đủ nợ gốc và/hoặc lãi theo thời hạn trả nợ được cơ cấu lại.

TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài không thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ đối với khoản nợ vi phạm quy định pháp luật.

Thời gian cơ cấu lại thời hạn trả nợ (kể cả trường hợp gia hạn nợ) xác định phù hợp với mức độ khó khăn của khách hàng và không vượt quá 12 tháng từ ngày đến hạn của số dư nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ.

Việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho khách hàng theo quy định tại Thông tư này được thực hiện kể từ ngày Thông tư có hiệu lực đến tới ngày 30/06/2024.

Giữ nguyên nhóm nợ và phân loại nợ

Thông tư quy định khoản nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ như nhóm nợ đã được phân loại theo quy định của Thống đốc NHNN về phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tại thời điểm gần nhất trước khi cơ cấu lại.

Khoản nợ sau khi tái cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ còn trong hạn theo thời hạn cơ cấu lại không phải áp dụng nguyên tắc điều chỉnh, phân loại vào nhóm nợ có mức độ rủi ro cao hơn.

Đối với số lãi phải thu của khoản nợ được cơ cấu lại, TCTD không phải hạch toán thu nhập (dự thu) mà thực hiện theo dõi ngoại bảng để đôn đốc thu.

Về quy định trích lập dự phòng rủi ro bổ sung theo Thông tư này được xác định bằng số tiền dự phòng cụ thể phải trích trừ đi số tiền dự phòng cụ thể đã trích.

Nguồn: Vietstock

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button